מעסיק שלא שילם לעובד פיצויי פיטורים תוך 15 יום מהמועד שבו היה אמור לשלמם, יחויב לשלם לו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. סכום פיצויי ההלנה ייקבע לפי משך האיחור בתשלום הפיצויים לעובד

סעיף 20 לחוק הגנת השכר מתייחס לפיצוי שיקבל עובד אשר מעסיקו לא שילם לו את פיצויי הפיטורים במועד.

לפי הסעיף, המועד לתשלום פיצויי פיטורים לעובד הוא יום סיום יחסי העובד – מעסיק.

זאת בכפוף לכך שאין כל תניה חוזית אחרת מתוקף צו הרחבה, הסדר קיבוצי, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי אשר חלים על העובד.

עובד שזכאי לקבל פיצויי פיטורים ומעסיקו לא שילם לו את הפיצויים תוך 15 יום מהמועד שבו הם היו אמורים להיות משולמים, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

עובד שזכאי לקבל את פיצויי הפיטורים או חלקם מהביטוח הפנסיוני שלו או מתוך קופת גמל אחרת שאליה המעסיק שילם את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, יהיה זכאי לקבל פיצויי הלנת פיטורים על הסכום שמגיע לו מקופת הגמל רק אם מעסיקו לא הודיע לקופת הגמל בכתב תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לשלמם לעובד.

עם זאת, חשוב לציין כי בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במצב שבו המעסיק המציא לעובד טופס 161 (הודעה על סיום יחסי עובד - מעסיק) ושילם לו את פיצויי הפיטורים תוך פרק זמן סביר, העובד לא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, וזאת גם אם חלפו 15 יום מסיום עבודתו.

מהם סכומי הפיצוי שיקבל עובד שפיצויי הפיטורים שלו הולנו על ידי המעסיק?

אם פיצויי הפיטורים שולמו לעובד בתקופה שבין היום ה-16 ועד ליום ה-30 מהמועד שבו הם היו אמורים להיות משולמים, פיצויי הלנת פיצויי פיטורין יסתכמו בהפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלום ועד ליום שבו הפיצויים שולמו לעובד בפועל.

במקרה שפיצויי הפיטורים שולמו לעובד אחרי היום השלושים שלאחר המועד לתשלום, פיצויי הלנת פיטורין יסתכמו בהפרשי הצמדה לתקופה שמתחילה במועד החוקי לתשלום ועד ליום שבו שולמו לעובד בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים בתוספת הפרשי הצמדה.

זאת עבור כל חודש שבו לא שולמו לעובד פיצויי הפיטורים. עבור חלק מחודש תשולם לעובד תוספת של 20% באופן יחסי.

חשוב לציין כי המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצויי הלנת פיצויי פיטורים חוב של העובד כלפיו או סכום אחר שהמעסיק זכאי או חייב לנכות מפיצויי הפיטורים. 

באילו מקרים בית הדין לעבודה יפחית את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים?

חשוב לציין כי בית הדין לעבודה מוסמך להפחית את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים במקרה שהמעסיק ביצע טעות כנה הקשורה לתשלום הפיצויים, כמו גם במצב שבו האיחור בתשלום פיצויי הפיטורים נבע מנסיבות שלמעסיק לא הייתה שליטה עליהן.

דוגמה לכך ניתן לראות במצב שבו המעסיק פנה במועד לחברת הביטוח במטרה לקבל דו"ח שמרכז את היתרות הצבורות של העובד לצורך הנפקת טופס 161, אך חברת הביטוח שגתה והנפיקה דו"ח מוטעה, כך שהמעסיק נאלץ לבצע בירורים נוספים אשר הובילו לכך שפיצויי הפיטורים שולמו לעובד באיחור.

הפחתה או ביטול של פיצויי הלנת פיצויי פיטורין ייעשו גם כאשר קיימים בין העובד ובין המעסיק חילוקי דעות בדבר עצם החוב, בכפוף לכך שהסכום שאינו שנוי במחלוקת שולם לעובד.

בית הדין לעבודה יהיה מוסמך להפחית או לבטל את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים גם כאשר יש בין הצדדים חילוקי דעות ביחס לעצם הזכות לקבל פיצויי פיטורים או באשר לסכום הפיצויים.

מצבים נוספים שבהם בית הדין לעבודה יהיה מוסמך להפחית או לבטל את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים ייתכנו כאשר יש בין הצדדים חילוקי דעות ביחס למועד שבו נפסקו יחסי העובד - מעסיק, וכן כאשר העובד או עיזבונו לא מסרו למעסיק פרטים נחוצים לעניין קביעת הזכות לפיצויי פיטורים או סכומם.

יובהר כי לבית הדין לעבודה מוקנית הסמכות להפעיל שיקול דעת ולהפחית פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בהתחשב בסכום הפיצוי, כך שבמצב שבו מדובר בפיצויים מוגדלים מכוח הסכם שנכרת בין העובד ובין המעסיק, בית הדין רשאי להקל עם המעסיק ולהפחית את סכום הפיצוי שיחויב לשלם לעובד.

 

קשיים פיננסיים של המעסיק אינם מהווים צידוק להפחתת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

 

חשוב לציין כי קשיים פיננסיים של המעסיק אינם יכולים להוות צידוק להפחתת פיצויי ההלנה, אלא למעט מקרים חריגים.

מעסיק שאיחר בתשלום פיצויי הפיטורים לעובד יצטרך להוסיף לסכום הפיצויים את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים ולשלם אותם לעובד.

אם המעסיק לא שילם לעובד את הסכומים כאמור, העובד יוכל להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לצורך מיצוי זכויותיו.

סעיף 20(ד) לחוק הגנת השכר, מחיל את הוראות סעיף 17א לאותו החוק, גם ביחס להלנת פיצויי פיטורים. לפי סעיף 17א הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים תתיישן אם העובד לא הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה תוך שנה מהמועד שבו הולנו פיצויי הפיטורים.

אם המעסיק שילם לעובד את פיצויי הפיטורים, מועד ההתיישנות של פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים יוקדם ויעמוד על 60 יום ממועד קבלת פיצויי הפיטורים.

עורכת דין אסתי עוקב בעלת יותר מ-20 שנות ניסיון בייצוג מעסיקים ועובדים בבתי הדין לעבודה, בהליכי בוררות, גישור וניהול משא מתן בכל הסוגיות הקשורות לדיני העבודה כולל גמול שעות נוספות, הליכי שימוע, פיצויי פיטורים, זכויות עובדים, מניעת אפליית נשים בהיריון, ייעוץ למעסיקים ועוד.