על פי חוק המקרקעין, התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב שהוא למעשה הסכם המכר. החוזה שנערך ונחתם בין מוכר זכות במקרקעין לבין רוכש הזכות, כאשר הסכם המכר מעלה על הכתב ומעגן את כלל ההסכמות שבין הצדדים. 

הסכם מכר מקרקעין

הסכם מכר שבמסגרתו נמכרת זכות במקרקעין, כדוגמת זכות בעלות, הינו הסכם סבוך, הכולל היבטים רבים אובייקטיבים וסובייקטיביים, המשתנים מעסקה לעסקה ואף יש בו היבטים משפטיים שונים ומגוונים ועל כן ההמלצה הגורפת היא להתקשר בהסכם כזה רק באמצעות עורך דין העוסק בנדל״ן ובהסכמי מכר באופן שוטף ויומיומי. 

מה כולל הסכם מכר

הסכם לממכר זכות במקרקעין, כדוגמת חוזה מכר דירה יכלול על פי רוב את זהות הצדדים, זהות הממכר ומצבו המשפטי נכון למועד עריכת ההסכם, מצגים והצהרות של הצדדים, פירוט מלא של תנאי העסקה, מנגנוני הפרה ותרופות, מועדי תשלום, מיסים, כדוגמת מס רכישה, מס שבח, היטלי השבחה, פיצוי מוסכם ועוד.

הסכם מכר מקבלן

ככל ואתם עתידים לרכוש דירה חדשה מקבלן או מיזם הסכם המכר שעליו אתם עתידים לחתום הוא למעשה חוזה אחיד. יש הבדלים ממשיים בין חוזים רגילים לחוזים אחידים. כך למשל, חוזה אחיד שנערך בין קבלן לבין קבוצה גדולה של רוכשים כפוף לחוק החוזים האחידים ולתנאים הקבועים בו. 

בנוסף, מכיוון שהסיטואציה היא סיטואציה שבה הגורם שמנסח את החוזה הוא גם הצד ״החזק״ בהסכם המכר, הרי שעל פי רוב הקבלן יכניס להסכם המכר סעיפים אשר מגנים עליו בהיבטים שונים אשר עלולים לבוא על חשבון הרוכשים. בהתאם, מומלץ באופן גורף לפנות לעורך דין בטרם חתימה על הסכם המכר, שכן עורך הדין ישמור על זכויותיכם, יוודא כי אין בהסכם המכר סעיפים שמסכנים אתכם, יבהיר לכם את המשמעויות הנובעות מהתקשרותכם בהסכם המכר ובעסקה ויציג בפניכם את כל נורות האזהרה העולות ממנה. 

מה ההבדל בין הסכם מכר ברכישת דירה מקבלן לבין דירה מיד שניה

מדובר בשתי עסקאות שונות. כאשר אתם רוכשים דירה חדשה מקבלן, יכול להיות שהעסקה ביניכם כפופה לחוק המכר (דירות) ולפיכך חלות על הקבלן חובות שונות מכוח החוק שמטרתן לשמור על זכויות הרוכש, להגן ולהבטיח את כספו.

למה להתקשר בהסכם מכר באמצעות עורך דין מטעמכם

עורך הדין שלכם יבחן את הסכם המכר לפני ולפנים, ייבחן האם הסכם המכר עומד מול הוראות חוק המכר והתנאים הקבועים בו, יבחן את הביטחונות המונפקים לכם כנגד התשלום מכוח הסכם המכר, הערבויות המונפקות לכם,  ייבחן את המפרט המופיע בהסכם המכר, את האפשרויות שלכם לבצע שינוים בהסכם המכר, מועדי התשלום ועוד. 
הסכם מכר מקרקעין הוא הסכם בעל משתנים משפטיים רבים ומומלץ באופן גורף לבצעו באמצעות ליווי הדוק של עורך דין מטעמכם ונשמח לעמוד לרשותכם.