הזכות לפרק את השיתוף במקרקעין הינה זכות הקבועה בחוק המקרקעין ובמסגרתה זכאי כל אחד מן השותפים במקרקעין לדרוש את פירוק השותפות בהם, בין אם באמצעות חלוקה בעין, בין אם באמצעות מכירת המקרקעין, בין אם באמצעות רישום המקרקעין כבית משותף ובין אם באמצעות הסכמות הצדדים על פי הסכם השיתוף שנערך ונחתם ביניהם.

מהי תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

כאשר יש כמה שותפים בנכס מקרקעין, די בכך שאחד השותפים במקרקעין מעוניין לסיים מאתן השותפות בהם בכדי שתוקנה לו הזכות להגיש תביעה לפירוק השיתוף במקרקעין. מדובר בזכות בלעדית של כל אחד ואחד מן השותפים במקרקעין, ללא כל תלות בחלקו בהם. קרי, אין כל רלוונטיות לכך שמבקש הפירוק מחזיק בחלק גבוה מן המקרקעין או בחלק מזערי בהם, בכדי שיהיה זכאי לדרוש את פירוק השיתוף בהם. כמו כן, חשוב לדעת שלא ניתן לחייב את אחד מהשותפים למכור לשותף האחר את חלקו במקרקעין וזאת ללא תלות בחלקו בהם.

תניה בהסכם שיתוף במקרקעין

כאשר בין השותפים למקרקעין נערך הסכם שיתוף הכולל תניה המגבילה את זכות השותפים לדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין, הרי שתניה זו תחול במשך 3 שנים ובתומם וחרף התניה, יוכל מי מן השותפים לעתור לבית המשפט לפירוק השיתוף ובית המשפט יוכל לצוות על פירוק השיתוף אם הדבר ייראה לבית המשפט ״צודק בנסיבות העניין״.

כיצד יפורק השיתוף במקרקעין

ישנם 4 עקרונות שלאורם יפרק בית המשפט את השיתוף במקרקעין:

  • פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין – ככל ובית המשפט יוכל לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של חלוקה בעין (חלוקה פיזית), זו תהא הדרך המועדפת לפירוק השיתוף. כך למשל, כאשר שלושה שותפים במקרקעין מחזיקים כל אחד בשליש מהם וניתן מבחינה חוקית, תכנונית ומבחינת רישוי לחלק את המקרקעין לשלושה חלקים שווים, הרי שכך ייעשה וכך השותפות תפורק.
  • פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין – אפשרות נוספת היא פירוק השותפות בדרך של מכירת המקרקעין אשר יימכרו לצד שלישי ככל ולא ניתן לפרק את השותפות בדרך של חלוקה בעין או ככל וחלוקה בעין תגרום לנזק כספי למי מן השותפים בהם.
  • פירוק השיתוף בדרך של רישום בית משותף – אפשרות נוספת של פירוק השיתוף היא באמצעות רישום בית משותף על המקרקעין וחלוקת היחידות הרשומות לשותפים. 
  • פירוק שיתוף על פי הסכם בין השותפים – ככל ובין הצדדים נערך הסכם שיתוף שבו קבעו השותפים מראש את הדרך המועדפת עליהם לפירוק השיתוף הרי שזו הדרך שבה השיתוף יפורק. 

 

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין תוגש רק על ידי בעלים רשום של המקרקעין לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצויים המקרקעין. ככל ומדובר בנכס שאינו רשום בלשכת רישום המקרקעין, קרי נכס שלא עבר הליך של הסדרת הרישום תוגש לבית משפט השלום או המחוזי בכפוף לשווי המקרקעין ועל פי כללי הסמכות העניינית של בית המשפט.