כידוע, שיעור פיצויי הפיטורים לעובד במשכורת, לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, הוא "שכר חודש אחד לכל שנת עבודה". אולם מה קורה עם משכורת 13?

אולם בכדי לערוך את חישוב הפיצויים בצורה נכונה יש לדעת כי לא כל רכיבי השכר המשולמים לעובד נכללים בשכר העבודה. על-מנת לעשות כן, יש לדעת מהם רכיבי השכר הנכללים בשכר הקובע ומהם רכיבי השכר שלא. את התשובה לשאלת רכיבי השכר הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים יש למצוא אצל מתקין התקנות, אשר קבע את תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964, ובפסיקת בתי הדין לעבודה אשר בחנה רכיבי שכר שונים לאור התקנות האמורות.

האם "משכורת 13" היא חלק משכר היסוד שיש להביאו בחשבון בתשלום פיצוי פיטורים?

שאלה זו נדונה והוכרעה בבית הדין הארצי לעבודה בעניין דיון מס' לב/21 – 3 שמואל מרגלית נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, כבר בשנת 1972.

טענתו של העובד בתביעה היתה כי משכורת 13 הינה תמורה בעד עבודה ולא מענק, המהווה שכר עבודה, ולכן יש לחשב את השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים ככזה הכולל את החלק ה-12 של המשכורת 13.

לשון אחר: העובד המפוטר טען כי יש לקחת את המשכורת 13 לחלק אותה ב-12 ואת הסכום שיצא יש להוסיף לשכרו החודשי הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

למרות טענתו המעניינת של העובד בית הדין קבע כי אין להביא את משכורת 13 בחישוב פיצויי הפיטורים, וזאת חרף היותה "מרכיב של שכר העבודה הכולל", כפי שטען העובד, ולא "מענק" כפי שטען הבנק (המעסיק). הסיבה לאי הכללת משכורת 13 בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים נובעת מכך שהיא איננה מנויה בסעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים, כחלק מרכיבי השכר אשר יבא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

וכך קבע בית הדין הארצי לעבודה בנושא משכורת 13:

"משקבע המחוקק בסעיף 13 לחוק כי בתקנות ייקבעו המרכיבים של שכר העבודה הכולל שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורים, אין להביא בחשבון מרכיב של שכר העבודה הכולל שלא נקבע כך בתקנות.
מהאמור בסעיף 7 דלעיל עולה כי "משכורת 13" היא אמנם "מרכיב של שכר העבודה הכולל", אך אין למצוא מרכיב זה בתקנה 1 לתקנות, ועל כן אין להביאו בחשבון לעניין פיצויי פיטורים."

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.