תחום דיני העבודה במדינת ישראל הינו תחום משפטי המעוגן בחוק במסגרת חוקי עבודה שונים הכוללים בתוכם מספר חוקי מגן שמטרתם להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשות כל עובד ועובדת במשק הישראלי. חוקי המגן כוללים בין היתר את חוק הגנת השכר, חוק דמי מחלה, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, חוק חופשה שנתית, החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, חוק עובדת נוער, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק עובדים זרים, החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, חוק שכר מינימום, חוק פיצויי פיטורין ועוד שורה ארוכה של חוקים באמצעותם הוגדרו והוסדרו מכלל ההיבטים המשפטיים הנלווים ליחסי עובד- מעביד.

חוק המגן השונים בתחום דיני העבודה כוללים בתוכם את מלוא הזכויות להן זכאים ציבור העובדים השכירים במדינת ישראל, כאשר אכיפת החוקים הינה באחריות משרד הכלכלה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. סוגיות משפטיות בתחום דיני העבודה נידונות בבתי הדין לענייני עבודה ברחבי הארץ, כאשר לרשות כל עובד/ת במשק עומדת הזכות והרשות לשכור את שירותיו המשפטיים של עורך דין דיני עבודה בתל אביב או בכל מקום אחר מקום על מנת להגן על מלוא זכויותיו בחוק.

שכירת שירותיו של עו"ד לענייני עבודה הינה פעולה מומלצת לכל אחד ואחת מהעובדים שביניכם המוצא את עצמו מתמודד עם סוגיה משפטית כזו או אחרת הקשורה לתחום עיסוקו, בין אם מדובר בהליכי הגשת תביעות כנגד המעסיק בגין הפרת חוקי המגן ובין אם מדובר בבירור זכויותיו המעוגנות בחוק. במידה וגם אתם רוצים להגן על מלוא זכויותיכם המעוגנות בחוק הישראלי בתחום דיני העבודה, אנו ממליצים גם לכם לשכור את שירותיו של עו"ד לענייני עבודה בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ ולהיוועץ עימו בנוגע לסוגיה המשפטית הרלוונטית לכם בתחום דיני העבודה. היוועצות מוקדמת עם עורך הדין תאפשר גם לכם להגן על מלוא זכויותיכם ולמצות את הליכי מימוש הזכויות גם במסגרת ניהול ערכאות משפטיות בבתי הדין לענייני עבודה.