בישראל, כל מעביד חייב לשלם לעובדיו, אחת לשנה, דמי הבראה (convalescence pay), וזאת כאחת מזכויות העובד המוגדרות כ- "זכות נלווית לשכר".

מקור חובתו של המעביד במגזר הפרטי לשלם דמי הבראה הינה בצו הרחבה, שהוצא על-ידי שר העבודה מכוח הסמכות שהוקנתה לו בסעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957, אשר הרחיב את הוראותיו של הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. צו ההרחבה חל על כל העובדים והמעבידים במגזר הפרטי בישראל.

מהי מטרת תשלום דמי הבראה לעובד?

מטרת תשלום דמי הבראה לעובד היא לסייע לעובד לצאת לחופשה שנתית, לחדש כוחות ולחזור בכוחות רעננים לעבודה.
על-מנת שתקום זכאותו של אדם לקבל דמי ההבראה ממעבידו, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים:
1. על מבצע העבודה להיות מוגדר עובד (קיום יחסי עובד-מעביד);
2. העובד צבר וותק של לפחות שנת עבודה אחת במקום העבודה – וכך לשון סעיף 5(ב) להסכם הקיבוצי בנוגע לותק הנדרש:

" למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו."

לפיכך, עובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה, אינו זכאי לדמי הבראה.

אך מה בנוגע לעובד שעבד סמוך לשנה ופוטר מבלי שקיבל תקופת הודעה ומוקדמת?

במקרה כזה קבעה הפסיקה כי העובד יהא זכאי לדמי הבראה וכי מניין ימי ההודעה המוקדמת שהייתה אמורה להינתן לעובד בטרם סיום עבודתו יילקחו בחשבון לחישוב הותק של העובד.

הלכה זו נקבעה בבבית הדין הארצי לעבודה בעניין עע 000122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון, בפסק דינה של כב' השופטת אלישבע ברק-אוסוסקין:

"ברם יש ומעסיק מפר את חובתו ליתן הודעה מוקדמת לעובד ומודיע לעובד שעליו להפסיק את עבודתו בו ביום או למחרת, כפי שהדבר אירע בענייננו. הדבר אינו ראוי. הדבר מהווה הפרה של כללי העסקה תקינים. על כן אוכף בית הדין את מתן ההודעה המוקדמת. אין היגיון לראות במקרים אלו כחודש שאינו מהווה עוד עבודה סדירה אלא תשלום שאינו משכורת. ממה נפשך. כאשר המעסיק נוהג כדין ומודיע לעובד חודש מראש על פיטוריו הוא צפוי לפיצויי הלנת שכר כאשר הוא מאחר בתשלום השכר, הוא חייב בכל החובות כלפי העובד בגין חודש עבודה. מאידך אם תאמר שכאשר עובד מפוטר על אתר, בניגוד להלכה ולחוק, תקופת ההודעה המוקדמת אינה עבודה, יוצא החוטא נשכר. כאשר מעסיק לא נותן לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו של העובד, הפיטורין אינם כדין. על כן אוכף בית הדין את העבודה באותו חודש נוסף. התשלום בגין חודש זה הוא שכר עבודה וחלות עליו כל הנורמות החלות על שכר עבודה. כל הזכויות בגין תקופת עבודה עומדות לעובד, חופשה שנתית, דמי הבראה, חישוב ותק, תשלום פיצויי הלנה על פי הקבוע בחוק הגנת השכר, אם השכר מתאחר. גם מנימוק זה זכאי המערער לדמי הבראה."

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.